Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων από 01-09-2020 έως 31-10-2021