Απόφαση λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Ορεστιάδας από 23-27 Ιουνίου 2020