Απόφαση λειτουργίας Λαϊκών Αγορών από 26-30 Μαΐου 2020