ΣΟΧ 1/2020 Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τον Δήμο Ορεστιάδας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.