Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 411.316,13 Ευρώ

Ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνιών του διαγωνισμού Έγκριση μετάθεσης ημερομηνιών του διαγωνισμού Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη Απόφαση ένταξης ορθή επανάληψη Απόφαση ΟΕ έγκριση τευχών Απόφαση έγκρισης μελέτης Απόφαση ΟΕ συγκρότηση επιτροπής Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Έντυπο οικονομικής προσφοράς Οικονομική προσφορά έργου ΕΣΥ Προέγκριση Προμέτρηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 411.316,13 Ευρώ.