Διακήρυξη ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού¨Προμήθεια Ανταλλακτικών για την Συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου¨