Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θέμα : «προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» Προϋπολογισμός: 222.208,00 € (με ΦΠΑ)