Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Ειδών Φωταγωγήσεων