Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2018 & 2019