Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ στο πλαίσιο του Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ