Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα προμήθεια κάδων απορριμμάτων