Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

Εκποίηση οχημάτων