Διακήρυξη δημοπράτησης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κυπρίνου την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022