Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού Προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων