Διακήρυξη για την Δράση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας με Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής Μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Υπηρεσιών