Διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση Αλεξικέραυνων στα Δημοτικά Σχολεία

Διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση Αλεξικέραυνων στα Δημοτικά Σχολεία

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη