Διακήρυξη για την συντήρηση των εφαρμογών OTS 2016

Διακήρυξη για την συντήρηση των εφαρμογών OTS 2016

Περίληψη διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη