Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2019-2020