Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρου