Διακήρυξη με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας (για την ομάδα Δ (υποέργο 7): προμήθεια χειροκίνητων ηλεκτρικών σαρώθρων και ηλεκτροκίνητων απορριμματοφόρων)»