Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δημοπράτησης Έργου με τίτλο Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη