Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ενοικίαση εξέδρας, ικριωμάτων φωτισμού και ηχητικού εξοπλισμού έτους 2019