Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας και ΝΠΔΔ έτους 2017