Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτών