Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής