Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων