Διακοπή μαθημάτων (δια ζώσης) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας, καθώς και στους Δημοτικούς και Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών στις 17-02-2021

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων (δια ζώσης) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας, καθώς και στους Δημοτικούς και Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών στις 17/2/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ. υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
3.Το άρθρο 4 του Π.Δ. 79 με αριθμό ΦΕΚ 109 /1-8-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄,
4. Το υπ’αρίθμ. 69319/8-11-2018 έγγραφο του Τμ. Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Θεσ/νίκης της Δ/νσης Διοίκησης Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που αφορά στη διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών,
5. Την εισήγηση των Προϊσταμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου,
6. Τις έκτακτες συνθήκες κακοκαιρίας, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο Δήμο Ορεστιάδας και θα επικρατήσουν σύμφωνα με τα προγνωστικά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση και την παραμονή των μαθητών στα σχολεία, καθώς και
7.την ανάγκη να μην υπάρξουν παρεκκλίσεις στην πιστή τήρηση των μέτρων υγειονομικής προστασίας Covid-19 λόγω του ψύχους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων (δια ζώσης) στις 17 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας, καθώς και στους Δημοτικούς και Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, λόγω ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού, που καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση και την παραμονή των μαθητών στα σχολεία.

Ο Δήμαρχος
Μαυρίδης Βασίλειος

Διαβάστε την απόφαση σε μορφή pdf