Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου μας

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

Δήμου Ορεστιάδας

Ο Δήμος μας, σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη:

«Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου μας»

Ο Δήμος μας, ξεκίνησε τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς του, για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών στον κοινόχρηστο χώρο για την ασφαλή, άνετη και απρόσκοπτη πεζή μετακίνηση όλων, εναρμονιζόμενος με τις κατευθύνσεις της ελληνικής πολιτείας, βάσει του Ν. 4074/2012 για την «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες»

Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων (παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021).

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Το πρώτο βήμα σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου μας, ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών της περιοχής μας. Για το λόγο αυτό, με την υποστήριξη της αναδόχου εταιρίας, πραγματοποίησε την ανάλυση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών κυκλοφορίας, στάθμευσης, πολεοδομικής και χωροταξικής οργάνωσης της περιοχής μέσω κατάλληλων αναλύσεων και εργαλείων χαρτογράφησης. Η διαδικασία αυτή, εναρμονιζόμενη με το μελλοντικό πρόγραμμα αναπλάσεων – παρεμβάσεων του Δήμου στο κοινόχρηστο χώρο, διαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο καλείται να σχεδιαστεί ένα ορθολογικό και ρεαλιστικό δίκτυο προσβασιμότητας που να ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών αλλά και στα λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.

Ειδικότερα, η διαδικασία ανάδειξης των κρίσιμων διαδρομών προσβασιμότητας περιλαμβάνει την εφαρμογή προτύπων ανάλυσης δικτύων σε περιβάλλον στο GIS που λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους όπως το μήκος της διαδρομής και οι κατά μήκος κλίσεις αλλά και η σταθμισμένη αξιολόγηση σημείων ενδιαφέροντος μέσω της πολυκριτηριακής ανάλυσης, ώστε να προκύψει η ιεράρχηση των διαδρομών από άποψη δυνητικής ζήτησης για πεζή μετακίνηση.

Στη συνέχεια οι συγκεκριμένες διαδρομές αξιολογήθηκαν συγκεντρώνοντας με τη μέθοδο των αυτοψιών στοιχεία όπως το πλάτος του πεζοδρομίου, η ποιότητα επιφάνειας κυκλοφορίας, η ύπαρξη ραμπών και διαβάσεων και ο βαθμός που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές, όπως επίσης και η παρουσία στοιχείων αστικού εξοπλισμού που εντοπίζονται και εμποδίζουν την κυκλοφορία.

Παράλληλα, αξιολογήθηκε και το επίπεδο προσβασιμότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημόσιων κτιρίων (μέχρι και το σημείο της εισόδου στο κτίριο) που εντοπίζονται κατά μήκος των συγκεκριμένων διαδρομών συγκεντρώνοντας στοιχεία σχετικά με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου κυκλοφορίας, την ύπαρξη υψομετρικών διαφορών και της μεθόδου εξυπηρέτησής τους, την ύπαρξη και ποιότητα των ραμπών και της όδευσης τυφλών, την ύπαρξη  κατάλληλων υποδομών πληροφόρησης και του επιπέδου προσβασιμότητας του αστικού εξοπλισμού.

Από την ανάλυση και την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων  προέκυψαν οι κατηγορίες παρεμβάσεων που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν, ώστε το συγκεκριμένο δίκτυο να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των πολιτών δίκτυο προσβασιμότητας.

Για την αποστολή σχολίων και παρατηρήσεων μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με:

Στοιχεία αναδόχου εταιρείας Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.:

·         Email: rafail.katkadigkas@lever.gr

giorgos.barbas@lever.gr

Για να δείτε το Προτεινόμενο Δίκτυο Προσβασιμότητας του Δήμου Ορεστιάδας και τη μεθοδολογία που εφάρμοσε η ομάδα έργου πατήστε εδώ.

Σημειώνεται πως η εκπόνηση του συγκεκριμένου σχεδίου χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο