Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών