Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ (ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ) ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΓ. ΔΟΞΙΠΑΡΑ