Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για τη μελέτη με τίτλο » Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων και Νησίδας στο Δήμο Ορεστιάδας»