Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για τη μελέτη με τίτλο ” Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Ορεστιάδας””