Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδας 2018»

Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2018»,

με CPV: 45000000-7. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 748.387,10 € χωρίς ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7324.03. Κριτήριο ανάθεσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (παρ. 2α άρθρο 95 του Ν.4412/2016). Το έργο κατατάσσεται: κύρια κατηγορία Οικοδομικά και  δευτερεύουσα κατηγορία Οδοποιία.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σε εφαρμογή  των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

Πρωτότυπο έγγραφο