Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Οδική σύνδεση Οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ Ορεστιάδας»

Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙ.ΠΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», με CPV: 45233120-6. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 950.209,08 € χωρίς ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.01. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (παρ. 2α άρθρο 95 του Ν.4412/2016). Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Οδοποιία.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Καλεντζίδης Βλασάκης
Χημικός Μηχανικός

Σχετικό έγγραφο