Δωρεάν Υγεινομική εξέταση από Στρατιωτικό Γιατρό της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ στο Νεοχώρι την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017