Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη μηχανικού