Όροι διακήρυξης Ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημοσίας σύμβασης για την «προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 2015-2016 & 2018-2019»