Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ορεστιάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με βάση τη με αριθμό 8902/28-05-2021 Διακήρυξη, διενεργήθηκε
την 11.06.2021 συνοπτικός διαγωνισμός, για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» συνολικής
δαπάνης 48.360,00 €.
Με την υπ΄ αριθμ. 11/2022 απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής
εγκρίθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου
Ορεστιάδας
Φορέας χρηματοδότησης του παρόντος σχεδίου είναι το Πράσινο
Ταμείο.

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf