Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην ΤΚ Χανδρά