Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην ΤΚ Ζώνης της ΔΕ Κυπρίνου