Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ Ριζίων