Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπράτησης ακινήτου στην Τ.Κ. Κομάρων