Πρακτικό εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου