Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή