Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “Κατεδάφιση Δημοτικών Κτιρίων”