Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού