Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μιας θέσης ΠΕ Νομικών για τον Δήμο Ορεστιάδας – Ορθή επανάληψη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

–       Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010.

–       Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως ισχύει.

–       Τον Ο.Ε.Υ  Δήμου  Ορεστιάδας (ΦΕΚ 2364/Β/24.10.2011 Αρ.19)  και την Αρ.Πρωτ:     21188/30.10.2019 σχετική βεβαίωση ύπαρξης κενών θέσεων.

–       Την Αρ.Πρωτ:3518/14.2.2020  βεβαίωση εγγραφής πιστώσεων μισθοδοσίας.

 

             ΚΑΛΕΙ

 

Τους  ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-17 , 39, 82,163 & 167 Ν. 3584/07 όπως ισχύουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση:

Μίας (1) θέσης επιστημονικού   συνεργάτη    ΠΕ Νομικών  ο οποίος θα  παρέχει νομικές συμβουλές – εξειδικευμένες γνώμες  σε νομικά θέματα αρμοδιοτήτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου στην διαδικασία υποβολής αναπτυξιακών προτάσεων και σύναψης προγραμματικών και άλλων δημοσίων συμβάσεων μεταξύ του ∆ήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων  με έμφαση σε θέματα τοπικής – περιφερειακής – διασυνοριακής   ανάπτυξης και συναφών αντικειμένων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 – 17) τα οποία με υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Γ) Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.

 

Δ) Να έχουν εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα αρμοδιοτήτων   ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ.

E) Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις.

 

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

ΣΤ) Η  άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2) , και η γνώση χειρισμού Η/Υ.

Θα συνεκτιμηθεί η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών.

 

Επίσης πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16-17 & 39 Ν. 3584/07.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την     28.2.2020   στo γραφείo Δημάρχου  Β.Κων/νου  9-11 ΤΚ 68200 (τηλ. 2552350302,301) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΜΑΥΡΙΔΗΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση σε pdf