Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της: Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Ορεστιάδας