Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών Δ.Ε. ανά κατηγορία έργου και μελέτης για το 2020 σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016