Πρόσκληση για τον Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019 την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020